دوره و شماره: دوره 67، شماره 0 - شماره پیاپی 870، تابستان 1379 
11. کودک در اسلام

فرانتس روزنتال؛ افسانه منفرد