دوره و شماره: دوره 67، شماره 0 - شماره پیاپی 870، تیر 1379 
کودک در اسلام

فرانتس روزنتال؛ افسانه منفرد