بحثی دربارة مقالة «مفاهیم غیر محصّل و منطق ماهیات» تأمّلی در مقالة «قضیة معدوله و محصّله»

نویسنده

چکیده

این نوشتار پاسخگونه ای است به مقالة « مفاهیم غیرمحصّل و منطق ماهیات » (مندرج در شمارة 62، ص 161-172)، که در نقد مقالة قضیة معدوله و محصّله (مندرج در شمارة 61، ص 81-103)، ارائه شده بود. و نویسنده، خود، در آغاز، ماجرا را توضیح می دهد: