دوره و شماره: دوره 70، شماره 0 - شماره پیاپی 846، دی 1380