نویسنده = حجتی، دکتر سید محمد باقر
تعداد مقالات: 7
1. گزارش سفر مغرب

56-55، شماره 0، زمستان 1372

دکتر سید محمد باقر حجتی


2. کاوشی در مفاد آیه « آل حم »

54-53، شماره 0، زمستان 1371

دکتر سید محمد باقر حجتی


3. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه

48-47، شماره 0، بهار 1368

دکتر سید محمد باقر حجتی


6. درآمدی بر تحقیق اهداف سوره های قرآن کریم

42-41، شماره 0، بهار 1365

دکتر سید محمد باقر حجتی


7. تحقیقی درباره فواتح سور و حروف مقطعه قرآن

28-29، شماره 0، بهار 1356

دکتر سید محمد باقر حجتی