نویسنده = بهشتی، احمد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عقول عرضیه یا مثل نوریه و ادله آن در فلسفه صدرایی

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

احمد بهشتی؛ حبیب الله دانش شهرکی