نویسنده = ���������� ����������
نسبت میان عشق انسانی و عشق ربانی

دوره 40، شماره 3، آبان 1387

قربان علمی؛ سیدماجد غروی نیستانی


منشأ دین از دیدگاه پیتر ال. برگر

دوره 40، شماره 2، شهریور 1386

قربان علمی؛ مهدی حسن زاده


دین مدنی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1385

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور