آخرت شناسی در ادیان ایران قبل از اسلام و مقایسه آن با یهود و مسیحیت

نویسنده

چکیده

فصل اول مربوط به سیری در اعتقاد به زندگی پس از مرگ در میان اقوام و ملل در طول تاریخ است . در فصل دوم اخرت شناسی در آیین زردشت از قبیل مرگ و سرنوشت روان پس از مرگ درگاهان و اوتحای متاخر و متون پهلوی و پارسیامن و دءنا و داوری فردی در هریک از متون فوق الذکر مورد بحث واقع شده است . در فصل سوم درباره آخرالزمان و آمدن موعودهای زردشتی و اصلاح جهان وقوع رستاخیز و داوری نهایی بحث شده است. در فصل چهارم مربوط به بررسی بهشت و جهنم درگاهان ، اوستای متاخر ، متون پهلوی و متون پارسیان است و همچنین بحث همبستگان در آن آمده است . فصل پنجم مربوط به معاتد و آخرت شناسی در دین یهود بحث شده و در فصل هفتم آخرت شناسی در مسیحیت بحث شده است. در فصل هشتم مقایسه ای میان ادیان فوق الذکر درباره آخرت شناسی و معاد به عمل آمده است.