نویسنده = �������������� ��������
پژوهشی در مبانی فلسفی حکمای اسلام

دوره 39، شماره 4، اسفند 1385

امیر شیرزاد؛ حمیده محمودی نسب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید جواد مولی؛ محسن مردی