نویسنده = مجتبی زروانی
دین مدنی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1385

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ حیدرعلی میمنه جهرمی؛ مهدی فیض اله پور


پدیدار شناسی دین و الیاده

دوره 36، شماره 1، مرداد 1382

مجتبی زروانی


مقدمه ای بر نظام دینی وداها

دوره 61، شماره 0، فروردین 1376

مجتبی زروانی


نجات بخشی در دین بودا

60-59، شماره 0، فروردین 1375

مجتبی زروانی


گزارش سفر دانشجویی

58-57، شماره 0، اسفند 1373

مجتبی زروانی