دوره و شماره: 3-4، شماره 0 - شماره پیاپی 1000436، خرداد 1349