دوره و شماره: 7-8، شماره 0 - شماره پیاپی 1000401، پاییز 1350