دوره و شماره: 19-20، شماره 0 - شماره پیاپی 1000399، بهار 1353