دوره و شماره: 5-6، شماره 0 - شماره پیاپی 1000397، اردیبهشت 1350