دوره و شماره: 23-24، شماره 0 - شماره پیاپی 1000395، تابستان 1354