دوره و شماره: 42-41، شماره 0 - شماره پیاپی 1153، بهار 1365 
1. قاعده لاحرج

آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی