دوره و شماره: 48-47، شماره 0 - شماره پیاپی 1128، بهار 1368 
1. تسامح در ادله سنن

آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی