دوره و شماره: 25-26، شماره 0 - شماره پیاپی 1000393، تیر 1355