دوره و شماره: 54-53، شماره 0 - شماره پیاپی 1113، زمستان 1371