دوره و شماره: دوره 69، شماره 0 - شماره پیاپی 911، تیر 1380