دوره و شماره: دوره 69، شماره 0 - شماره پیاپی 911، تابستان 1380