نویسنده = سهرابی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. مسألة اذهان دیگر و راه حل تمثیلی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1387

محمد سعیدی مهر؛ معصومه سهرابی