نویسنده = شهرکی، حبیب الله دانش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عقول عرضیه یا مثل نوریه و ادله آن در فلسفه صدرایی

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

احمد بهشتی؛ حبیب الله دانش شهرکی