نویسنده = دهکردی، ابراهیم حشمت
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت معنا در بازخوانی سه رویکرد متفاوت تفسیری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1385

محمدباقر سعیدی روشن؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی


2. تطور تاریخی تقسیم گزاره حملی از حیث موضوع

دوره 39، شماره 1، بهار 1385

زینب برخورداری؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی