نویسنده = زادگان، کامران سامانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فهم با دیالکتیک، تاریخ و زبان در هرمنوتیک فلسفی گادامر

دوره 39، شماره 4، زمستان 1385

محسن کدیور؛ کامران سامانی زادگان؛ رقیه حاجی بلند؛ محبوبه علی اصغر پور؛ فرشته دشتبانی؛ علی موافقی؛ محمد رضا دادپور