نویسنده = راد، عیسی مقدمی
تعداد مقالات: 1
1. حقوق مدنی و جزایی در عرف عشایر خوزستان

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

عیسی مقدمی راد