حقوق مدنی و جزایی در عرف عشایر خوزستان

نویسنده

چکیده

این رساله بر اساس باور دیرین حقوقدانان مطرح گردیده ، که تصمیمات بین آحاد مردم محترم است مگر آنکه خلاف قانون باشد و نیز عوامل رفتاری اجتماعی یا درونی است ( طرز تلقی فرد از امور ) و یا بیرونی است ( هنجارها که شامل عرف یعنی ضوابط یا قوانین نانوشته و قوانین مدون می باشد ): که البته در جوامع روستایی و عشایری وجه عرفی هنجارها قویتر بوده و از اینرو آگاهی نسبت به آنان ، به برنامه ریزان و مسئولین اجرایی این امکان را می دهد که برنامه های خود را با اشراف به ابعاد مختلف با سهولت به مرحله اجرا درآورند .
این تحقیق عمدتاً کتابخانه ای نبوده و بیشتر جنبه کاربردی دارد.
مباحث این رساله تحت عناوین زیر آورده شده است :
1- بررسی اجمالی جغرافیایی تاریخی خوزستان در گذشته و حال
2- معرفی اجمالی عشایر بختیاری و عرب خوزستان و ساختار اجتماعی آنان
3- تعریف عرف و اهمیت آن از نظر فقهاء شیعه و اهل سنت
4- ازدواج واهمیت آن دراسلام و نحوه ازدواج در عشایر بختیاری و عرب
5- معاملات ، تعاونیهای سنتی ، وصیت ، ارث و مسایل مربوط به زمینهای زراعی و مراتع
6- آداب و رسوم بازدارنده از نزاعهای و اختلافات عشایری و حدود و قصاص ودیات در بین عشایر
7- نتیجه گیری ، طرح مشکلات و پیشنهادات ، طرح عرفهای ناصحیح و بررسی آنها از