نویسنده = فشارکی، محمد علی لسانی
تعداد مقالات: 1
1. قرّاء سبعه ، گزارش و بررسی قرائات ایشان

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

محمد علی لسانی فشارکی