قرّاء سبعه ، گزارش و بررسی قرائات ایشان

نویسنده

چکیده

این رساله در یک مقدمه و 7 بخش تنظیم یافته است.
بخش اول در بررسی مراکز و حوزه های قرائت قرآن از آغاز تا قرن چهارم هجری
بخش دوم در معرفی طبقات قاریان و مقریان این دوره و ترسیمی از 7 نمودار از سلسله سند قرائت قراء سبعه و نیز تعیین جایگاه ایشان
بخش سوم در انحصار قرائات قرآنی در هفت قرائت و چهارده روایات
بخش چهارم در اصول قرائات و شیوه قرائت و اقراء قراأ سبعه و روایاتشان
بخش پنجم در باب فروع و فرش الحروف چهارده روایت قرائات قرآنی و بیان شاخصهای اختلاف قرائت ها .
بخش هفتم در کتابشناسی قرائات از آغاز تا پایان قرن چهاردهم در دو بخش چاپی و خطی .
در رساله در شرح حال قراء سبعه به ایراد جداولی شامل نام و نسب اکتفا شده و به نکات مهم اقتباس یا استنباط اشاره شده است . مبنای طراحی فصول و تبویت ابواب رساله ، تسبیع سبعه است.