نویسنده = خدایی، محمدهادی عبد
تعداد مقالات: 1
1. مسئله خیر و شر از نظر آفرینش

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

محمدهادی عبد خدایی