مسئله خیر و شر از نظر آفرینش

نویسنده

چکیده

طرح اشکالاتی چون ناتمام بودن برهان نظم ، ناسازگاری شر با حکمت و عدالت الهی ، ثنویت و لزوم حل آنها انگیزه انتخاب موضوع این رساله است. نگارنده با جمع بندی و نقادی نظریه فلاسفه پیشین و معاصر به خصوص ابن سینا سهروردی و ملاصدرا و طرح دیدگاههای عرفا و متکلمین به طرح مسئله پرداخته است ، اهم عناوین این رساله عبارتنداز :
تعریف خیر و شر، نظم و حکمت و عدل
تأثیر شرور و آفات در تفکرات دینی
نظم جهانی و اتقان صنع
آفرینش از دیدگاه قرآن
رابطه باری تعالی با آفرینش
دیدگاه متکلمین در مورد شرور
دیدگاه فلاسفه درباره علم عنایی پروردگار
رابطه خیر و وجود
راز تفاوتها و بهترین جهان ممکن