نویسنده = شاکر، استاد محمود محمد
تعداد مقالات: 1
1. فصل جدیدی در « اعجاز قرآن»

50-49، شماره 0، بهار 1369

استاد محمود محمد شاکر؛ علی حجتی کرمانی