نویسنده = حسینی، زینب السادات
تعداد مقالات: 1
1. دلایل اثبات وجود خداوند در اندیشه های تفسیری زمخشری و فخر رازی

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

زینب السادات حسینی؛ احد فرامرز قراملکی