نویسنده = برومند، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد توجیه علمی اعجاز قرآن

دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

محمد حسین برومند