نقد و بررسی روشهای تبیین حقانیت قرآن

نویسنده

چکیده

محور اصلی : نقد و بررسی شیوه هایی که از گذشته تاکنون برای اثبات اعجاز قرآن مورد استفاده مؤلفان قرار گرفته است . مراحل نقد و بررسی : 1- تحلیل منطقی در آغاز هر موضوع برای کشف اصول و مبانی قابل اعتماد 2- توصیف عملکرد جمعی از مؤلفان قدیم و جدید به عنوان نمونه 3- استخراج مبانی موجود در آراء ایشان و حذف و ادغام موارد تکراری 4- مقایسه آنچه هست یعنی آثار مؤلفان با آنچه باید باشد یعنی تحلیل منطقی 5- تنظیم جداول در صورت لزوم 6- مقایسه آراء قدیم و جدید در صورت ضرورت 7- ارائه فرضیه های جدید ضمن تحلیلهای منطقی