نویسنده = (پویا)، اعظم پویازاده
تعداد مقالات: 1
1. تئوریهای ایمان و نقد جی . ال. مکّی بر آنها

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378

اعظم پویازاده (پویا)