نویسنده = توکلی، سعید نظری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مرگ مغزی با حیات غیر مستقر

دوره 36، شماره 1، تابستان 1382

سعید نظری توکلی