نویسنده = ریاحی، علی ارشد
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل انتقادی ادله اتحاد عاقل و معقول

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

علی ارشد ریاحی