نویسنده = دادبه، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. ابن سینا و فلک محدد الجهات

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

اصغر دادبه؛ سعید انواری