نویسنده = �������������� �������������� ��������
ماهیت معنا در بازخوانی سه رویکرد متفاوت تفسیری

دوره 39، شماره 2، شهریور 1385

محمدباقر سعیدی روشن؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی


تطور تاریخی تقسیم گزاره حملی از حیث موضوع

دوره 39، شماره 1، خرداد 1385

زینب برخورداری؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی