نویسنده = ������������������ �������� ������ ��������