نویسنده = امیدی، جلیل
تعداد مقالات: 4
1. استحباب خروج از خلاف در مذهب شافعی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1387

جلیل امیدی؛ سالم افسری


2. قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی

دوره 36، شماره 1، تابستان 1382

جلیل امیدی