نویسنده = وزیری، کریم
تعداد مقالات: 1
1. ادیان ایرانیان

9-12، شماره 0، بهار 1351

کریم وزیری