نویسنده = شیرازی، مرتضی ایت الله زاده
تعداد مقالات: 1
1. تحقیقی در انساب عرب

9-12، شماره 0، بهار 1351

مرتضی ایت الله زاده شیرازی