نویسنده = محبی، منوچهر خدایار
تعداد مقالات: 2
1. دین هندو در شاهنامه فردوسی

21-22، شماره 0، بهار 1354

منوچهر خدایار محبی