نویسنده = عزتی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 3
1. حقوق اسلامی در زمان حاضر

9-12، شماره 0، بهار 1351

ابوالفضل عزتی