نویسنده = مجتبایی، فتح الله
تعداد مقالات: 1
1. Mani and shapur a universal faith for e universal kingdom

دوره 27، شماره 0، پاییز 1351

فتح الله مجتبایی