نویسنده = الاسلامی، اسعد شیخ
تعداد مقالات: 3
1. احکام وصیت و ارث ذمی از نظر فقهای اسلامی

25-26، شماره 0، تابستان 1355

اسعد شیخ الاسلامی


2. Succession in islamic iow according to the shafii school on abstract

دوره 27، شماره 0، پاییز 1351

اسعد شیخ الاسلامی