نویسنده = جمالی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. استعمال لفظ واحد و ارادة معانی متعدد

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

فرزاد پارسا؛ محمد جمالی