نویسنده = افسری، سالم
تعداد مقالات: 1
1. استحباب خروج از خلاف در مذهب شافعی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1387

جلیل امیدی؛ سالم افسری