نویسنده = ابهری علی‌آباد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

حمید ابهری علی¬آباد؛ حمید پرتوی