نویسنده = روشن، محمدباقر سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت معنا در بازخوانی سه رویکرد متفاوت تفسیری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1385

محمدباقر سعیدی روشن؛ علی وطنی؛ ابراهیم حشمت دهکردی